Voertuig markering vervoer afvalstoffen

Eind 2008 is de Kaderrichtlijn Afvalstoffen gepubliceerd en later in Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. In deze richtlijn is meer dan voorheen vastgelegd over de recycling, terugwinning en inzameling van afvalstoffen. Voor alle andere onderdelen in de EU-wetgeving, zijn er basisregels voor afval opgenomen.

Nationale regelgeving
De Nederlandse afvalregelgeving is vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Veel onderwerpen worden verder uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur, provinciale milieuverordeningen of gemeentelijke afvalstoffenverordeningen.

Hergebruik
Naast afvalpreventie is in de kaderrichtlijn nadruk komen liggen op afvalverbranding. Als afvalverbranding energie oplevert, dan wordt dit aangemerkt als een vorm van hergebruik (in plaats van verwijdering). Sommige vormen van afval worden voortaan aangemerkt als secundaire grondstof.
 
Lidstaten moeten afvalmanagement plannen en afvalpreventie programma’s opstellen. Eind 2014 wordt er, als het nodig is, een nieuw artikel over afvalpreventie opgesteld.
bij het grensoverschrijdend vervoeren van afvalstoffen dient de vrachtwagen gemarkeerd te zijn met een A-bord aan de voor- e achterzijde.
 
Inrato levert deze borden in de afmetingen 400x300mm, indien gewenst in zowel een verticaal als horizontaal vouwbare variant.