Gevaarlijke stoffen

Afkorting van Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het opstellen van een RI&E is opgenomen in de Arbowet en heeft als doel dat de aanwezige gevaren van machines en installaties gesignaleerd worden en geminimaliseerd of geëlimineerd worden door gebruik van beveiligingen zoals bijvoorbeeld lichtschermen, hekwerken of veiligheidsschakelaars. Na plaatsing van deze machinebeveiliging componenten volgt de evaluatie. In deze fase wordt opnieuw bekeken in hoeverre de gevaren geminimaliseerd of geëlimineerd zijn en welke aanvullende beveiligingen of verdere verbeterpunten uitgevoerd dienen te worden.

Op zoek naar advies bij een RI&E?

Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en een Risico Reductie Plan voor het verkleinen van deze risico’s. Inrato kan de RI&E voor uw organisatie uitvoeren.

Naast de zogenaamde productrichtlijnen (zoals de CE richtlijnen) sprak Europa vanaf het begin ook al zogenaamde sociale richtlijnen af. Hierin worden onder andere de arbeidsomstandigheden (ARBO) geregeld. Daarnaast had Nederland zelf al van oudsher een traditie van bescherming van de werknemer. Dat begon al met het zogenaamde 'Kinderwetje van Van Houten' welke kinderarbeid verbood in 1874.
 
Vanuit de sociale richtlijnen is de oude wetgeving van Nederland inmiddels ingrijpend gewijzigd, terwijl toch nationale elementen erin toegestaan bleven. Zolang deze maar een hoger niveau van veiligheid voor de werknemer waarborgde als vereist in de richtlijnen. Uiteindelijk resulteerde dit in de Arbowet 1998, welke per 1 november 1999 van kracht werd. De wet zelf is een raamwet die slechts algemene regels geeft. Deze worden verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Het Arbobesluit bevat een uitgebreide verzameling artikelen die de kern van de regelgeving vormen, terwijl de Arboregeling nadere voorschriften op Arbowet en Arbobesluit bevat.
 
Al sinds 1 januari 1994 bevat de wet echter al de verplichting aan de werkgever om een zogenaamde RI&E te maken. Deze Risico Inventarisatie & Evaluatie is in feite een onderzoek dat ingesteld moet worden of het werk gevaar of schade aan de gezondheid van de werknemers kan opleveren. Nadat de gevaren in kaart gebracht zijn moet vervolgens de omvang van het risico bepaald worden. Daarna dient een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd te worden om de risico's te reduceren. Tenslotte dient de werkgever te zorgen dat de RI&E altijd actueel is.
Naast de RI&E kennen we een risicobeoordeling. Er is vaak verwarring over deze termen, aangezien ze qua betekenis dicht bij elkaar liggen. De RI&E is echter een verplichting uit de Arbowet en moet alle factoren van het werk omvatten, zoals de veiligheid van machines, maar ook de rusttijden, psychische druk etc.
 
Een risicobeoordeling daarentegen is gericht puur op de veiligheid van iemand die aan een machine of ander arbeidsmiddel blootgesteld wordt. Dit is dus een beperkter gebied. Een risicoanalyse tenslotte is een beperkter proces dan de beoordeling aangezien de risico-evaluatie en de vraag of een machine veilig is ontbreekt. Het omvat met name de grensbepaling, de identificatie van gevaren en de risicoschatting.

Het opstellen van een RI&E is een tijdrovende klus. Naast de kennis van richtlijnen en normen (aantoonbare deskundigheid) hebt u vaak te maken met bedrijfsblindheid; bepaalde gevaren ziet u niet (meer) als gevaar. Ook hiervoor biedt Inrato direct de machineveiligheid oplossing die u zoekt.

Machineveiligheid en daarmee ook de arbeidsveiligheid, gaan gepaard met een juiste inventarisatie van mogelijke gevaren. In deze risico-inventarisatie zullen alle geconstateerde gevaren geclusterd worden.

Risico Reductie Plan
Op welke wijze en wanneer de verschillende geconstateerde gevaren uit de risico-inventarisatie geëlimineerd of verminderd moeten zijn, staat beschreven in het Risico Reductie Plan. Dit Risico Reductie Plan vormt een handboek voor de uitvoering van de RI&E.

Praktische aanpak
Onze kracht ligt in het vinden van een combinatie van juiste balans tussen productiviteit, veiligheid en acceptatie. Door de gevaren uit het Risico Reductie Plan zodanig aan te pakken dat operators hun werkzaamheden ook met beveiligingen kunnen uitvoeren schept acceptatie. Door deze acceptatie wordt sabotage en/of omzeiling van beveiligingen voorkomen waardoor de veiligheid toeneemt.
Door onze jarenlange ervaring in machineveiligheid en praktische aanpak kunnen wij u ook helpen om uw machines aan de huidige wetgeving te laten voldoen.