Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) wetgeving

RI&E – wetgeving
Werkgever dient zorg te dragen voor veilig en gezonde werkplek.
 
Elk bedrijf moet voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat werknemers gezond en veilig kunnen werken tot aan het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd.
 
Een werkgever heeft op grond van artikel 13 van de Arbowet een
werkgeversverplichting om inzicht te hebben in de arbeidsrisico’s en tevens op welke wijze deze risico’s kunnen worden verkleind of kunnen worden weggenomen.
 
In artikel 5 van de Arbowet is geregeld dat een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) door de werkgever moet worden opgesteld. Hieraan zijn eisen gesteld gezien methode, verslaglegging en het Plan van Aanpak.
 
Bij bedrijven worden verschillende soorten arbeidsmiddelen (lees: machines) gebruikt. Arbeidsmiddelen kunnen op basis van hun bouwjaar globaal worden onderverdeeld in bestaande arbeidsmiddelen (bouwjaar van voor 1995) en nieuwe arbeidsmiddelen (bouwjaar na 1995 en later).

Klik hier voor advies rondom machineveiligheid
 
'Nieuwe' arbeidsmiddelen die voldoen aan de definitie ‘machines’ moeten minimaal voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG laatste versie per 31 december 2009). Deze machines zijn herkenbaar aan de CE markering, vaak op of bij het typeplaatje van de machine. Theoretisch gezien voldoen deze machines dan al aan de eisen zoals vastgelegd in hoofdstuk 7 Arbowet, echter de werkgever heeft altijd de verplichting dit zelf te toetsen en bij tekortkomingen aan de CE gemarkeerde machine(s) actie(s) te ondernemen.
 
Een beoordeling van arbeidsmiddelen is een aanvullend verdiepend onderzoek als onderdeel uit de RI&E algemeen. Er is wordt dan ook wel gesproken over een RI&E machines of machine RIE. In deze Risico Inventarisatie en Evaluatie worden alle machines van alle bouwjaren getoetst aan de wettelijke eisen. De verslaglegging dient een actueel beeld te geven van de gevaren, de wettelijke eisen vanuit de richtlijnen en normen, de gevaren-beheersmaatregelen en de prioritering vanuit het Plan van Aanpak.   

 
Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)à Een lust of een last
 
Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting; het biedt u ook een uitgelezen mogelijkheid om systematisch en preventief aan goede arbeidsomstandigheden te werken en structurele verbeteringen aan te brengen.
Daarnaast zijn er andere reden om arbeidsomstandigheden te beoordelen en te verbeteren zoals:

  • Verbeteren kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee die van producten: een gezonde, veilige en prettige werkplek zorgt voor minder verstoring en een gelijkmatiger proces.
  • Verlagen van ziekteverzuim en bedrijfsongevallen: een goede RI&E geeft inzicht in de oorzaken en de wijze hoe deze te verminderen zijn. Uw ziekteverzuim en bedrijfsongevallen zullen dalen.
  • Minder kans op aansprakelijk voor letsel welke samenhangt met de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. U beschikt over bewijslast om de schuld-naar risicoaansprakelijkheid te verkleinen.
  • Luisterend oor voor signalen van de werkvloer zorgt voor motivatie en actieve betrokkenheid bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Open communicatie: de RI&E geeft openheid over de wijze waarop de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden wordt ingevuld, bijvoorbeeld via het overleg in de ondernemingsraad.
  • De RI&E vormt een goede leidraad voor de invulling van de taken van de preventiemedewerker en bij invoer van verzuim en ongevallenpreventie.