Richtlijn productaansprakelijkheid

In boek 6 BW, artikel 185 e.v. is de EG Richtlijn productaansprakelijkheid vormgegeven. De wet beoogt onder andere de consument te beschermen. Echter geldt deze aansprakelijheid eveneens bij bedrijven, het gaat om de rechtsbescherming van een koper die door toedoen (nalatigheid) van de verkoper schade heeft ondervonden.  

De producent wordt aansprakelijk gesteld voor de schade aan derden welke ontstaat door een gebrek in zijn product. De productaansprakelijkheid gaat over de schade ontstaan door het gebrek en niet over de schade van het product zelf.

Voorkom productaansprakelijkheid bij levering van machines, klik hier voor assistentie.  

In eerste instantie geeft de regeling betrekkingen op schade aan personen (letselschade) maar geldt ook als er schade is ontstaan aan andere goederen. Er geldt minimum schadedrempel van 500 euro binnen 3 jaar na ontstaan dient een claim bij de producent (of importeur) ingediend te worden. Daarna vervalt het recht van een claim op grond van productaansprakelijkheid. Transactieschade zoals stilstand schade gederfde winst, kosten voor vervanging en bij stilstand schade valt niet onder productaansprakelijkheid. Dergelijke kosten kunnen in een contract tussen leverancier en klant omschreven zijn.

Niet alleen de fabrikant maar ook de importeur kan als producent worden aangemerkt indien deze het product als eerste in de EG invoert. Een bedrijf dat zijn/haar bedrijfsnaam en/of merk of een ander merkteken aan het product voorziet, word aangemerkt als producent. Tenzij de leverancier binnen een redelijke termijn aangeeft wie de feitelijke producent is wordt iedere leverancier aangemerkt als producent.

Met deze regelgeving hoeft de eindklant niet de schuld van de producent te bewijzen maar slechts de geleden schade , het gebrek van het product en het ontstaan van de schade door het gebrek aan het product (causaal verband).

Bij de bepaling van een gebrek worden veel omstandigheden afgewogen o.a.:
- Hoe het product gepresenteerd is ( wijze van reclame, gebruiksaanwijzing met waarschuwingen); uitgesloten misbruik van het product.
- Persoonsschade (letselschade of dood).

De producent is altijd aansprakelijk (voor schade zowel in bedrijfssituatie als in privésfeer), afhankelijk van de bewijslast kan er sprake zijn van een matiging in de aansprakellijheid