Kemler-code-839 

Kemler code of gevaarsidentificatiecode zoals gebruikt in Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ (kortweg A.D.R.) waar het gaat om een stof die voldoet aan de omschrijving van een bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.