ADR-markeringsborden

Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ (kortweg A.D.R.) is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit verdrag stelt dat stoffen en producten moeten worden ingedeeld op basis van hun gevaareigenschappen.
 
Borden om de specifieke gevaren van uw transport te kunnen aanduiden zijn bij ons te bestellen. Hierbij moet u denken aan enerzijds de borden welke uw dient te gebruiken voor het aanduiden van de gevarenklasse, waarbij via het GEVI (gevaaridentificatienummer) of Kemler-getal/ Kemler code worden aangeduid als de borden die het symbool aanduiden van de gevarenklasse.
 
Een voorbeeld is het vervoer van het zeer brandbare Kerosine, bij vervoer van Kerosone dient dit te worden gemarkeerd met een oranje bord met een zwarte rand welke verdeeld is in twee vakken. Het cijfer in het bovenste vak staat voor het gevaarsidentificatienummer(GI-nummer)  in het geval van kerosine is dit het (ADR) cijfer 30. Het eerste getal in dit GI-nummer is de 3, wat duidt op een brandbare vloeistof. Het tweede nummer, in ons voorbeeld van kerosine wijst ons op eventuele bijkomende gevaren. In het geval van Kerosine is behoeft er niet verder gewezen worden op bijkomende gevaren. Op het moment dat het eerst nummer herhaalt wordt in het tweedenummer, betekent dit een versterking van het gevaar. Een GI nummer 33 geeft dus aan dat het om een zeer brandbare stof gaat. Wanneer het gevaarsidentificatienummer wordt voorafgegaan met een “X”dan betekent dit dat het vervoerde product niet in aanraking mag komen met water.
 
In het onderste vak  van het bord bevat het VN-nummer (in het engels UN number). Het VN-nummer of het stofidentificatienummer is het nummer dat door de V.N. aan producten toekent. In deel 3 van de bijlage A bij het ADR de Europese reglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, is een lijst opgenomen van stoffen en hun VN nummer. Het VN Nummer voor ons voorbeeld Kerosine is overigens 1223.
 
Voor vervoer van zowel diesel als benzine is een paneel/bord leverbaar die om te schakelen is zonder dat het bord vervangen hoeft te worden.